Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Care-Ace nv (“ de verkoper”)

Artikel 1 : Aanbieding en overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de “verkoper” goederen en/of diensten levert. Eventuele inkoop – of andere voorwaarden van tegenpartij zijn niet van toepassing.

Artikel 2 : Prijs en betaling

Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum behoudens ingeval andersluidende bepalingen op de voorzijde van de factuur. Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van de betalingstermijn zoals vermeld in voorgaand punt, in verzuim. Van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling zal wederpartij vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare nalatigheidsintrest van 1.5 % per maand verschuldigd zijn. Bij te late betaling is wederpartij van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling, tevens een forfaitaire schadevergoeding van 15 ( vijftien ) % van de hoofdsom van de vordering, onverminderd het recht van de “verkoper” de overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 9 en om een hogere schadevergoeding te bewijzen. Ingeval van niet-betaling van één van onze facturen, is de “verkoper” gerechtigd , van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, om alle bestaande orders op te schorten. Bovendien brengt de niet-betaling van een factuur wanneer ze opeisbaar wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de ontbinding mee van de verkoop waarop de factuur betrekking heeft.

Artikel 3 : Annulatie van de bestelling

Ingeval van annulatie van de bestelling door de koper, is deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs verschuldigd.

Artikel 4 : Gebruiksrecht

Indien de “verkoper” aan wederpartij gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, gelden deze voor de duur van de licentieovereenkomst. Gebruikersrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van de “verkoper” niet overdraagbaar.

Artikel 5 : Behouden van de eigendom – ontbinding

De goederen blijven eigendom van de “verkoper” zolang de prijs ervan niet integraal is betaald. Ingeval van niet betaling van de prijs of van een deel van de prijs op de overeengekomen vervaldag, zal de verkoop zonder aanmaning en naar keuze van de “verkoper”, ontbonden zijn door het verzenden van een aangetekend schrijven waarbij deze beslissing aan de koper bekend gemaakt wordt. Hetzelfde geldt in geval de toegestane betalingstermijn niet wordt gerespecteerd. Deze ontbinding zal verworden zijn vanaf de verzending van deze brief en onverminderd schadevergoeding. De “verkoper” beschikt over dezelfde mogelijkheid van ontbinding in geval de koper in gebreke blijft inzake de uitvoering van om het even welk ander contract met de “verkoper”. In alle gevallen waar de “verkoper” een mogelijkheid van ontbinding heeft, zal ze eveneens de verzending van de goederen kunnen opschorten of ze onderweg tegenhouden, onder voorbehoud van alle andere rechten en verhaalmogelijkheden van de “verkoper”. In geval van ontbinding komen de geleverde goederen terug naar de vennootschap, onverminderd het recht van de vennootschap op vergoeding van alle schade die zij door de ontbinding lijdt. De vergoeding van de winstderving wordt forfaitair geraamd op 30% van de verkoopprijs. De reeds betaalde bedragen worden op de totaliteit van de schadevergoeding toegerekend.

Artikel 6 : Medewerking door wederpartij

De wederpartij dient zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met de “verkoper” gesloten overeenkomst. Wederpartij zal de “verkoper” steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.

Artikel 7 : Inspectie en klachten

Klachten dienen door de wederpartij per aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na levering c.q. na het verrichten van de prestatie aan de “verkoper”, te worden meegedeeld.

Artikel 8 : Levering

De “verkoper” waarborgt de levering van de goederen niet binnen de gespecifieerde termijn. De leveringstermijn vormt geen essentiële voorwaarde van het contract. Behoudens andersluidend beding, kan het niet nakomen van deze termijn voor de koper geen aanleiding geven tot ontbinding noch schadevergoeding.

Artikel 9 : Beëindiging

De “verkoper” kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij beëindigen, indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem een concordaat van betaling werd verleend of indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De “verkoper” zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10 : Aanvaarding

Elk aanbod door de “verkoper” aan een kandidaat-koper gericht, verbindt de “verkoper” slechts gedurende een periode van vijftien dagen, die begint te lopen vanaf de dag van de verzending van de offerte.

Artikel 11 : Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom komen uitsluitend toe aan de “verkoper” of haar licentiegever.

Artikel 12 : Niet-concurrentie

Behoudens schriftelijke toestemming zullen beide partijen zich over en weer onthouden van het in dienst nemen van werknemers die in 12 voorafgaande maanden betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 : Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomst tussen de “verkoper” en wederpartij worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen welke tussen de “verkoper” en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door de “verkoper” en wederpartij gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door bevoegde rechter van de maatschappelijke zetel van de “verkoper”.